เกี่ยวกับเรา

สารจากอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
Nagoya International Academy
Makiko Wang

เรามุ่งมั่นที่จะ 'ปลูกฝังบุคลากรที่มีความสามารถและมีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นด้วยมุมมองที่หลากหลาย'
・Communication - สื่อสารความคิดของคุณอย่างถูกต้อง
・Compassion - 'เข้าใจถึงความคิดได้จากมุมมองของอีกฝ่าย' แทนที่จะใช้ตำราเรียนในการสอนเพียงอย่างเดียว แต่เราได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากนี้ ในชั้นเรียนเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องมารยาททางสังคมญี่ปุ่นและจะทำให้การสื่อสารของเราเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น นอกเหนือจากบทเรียนในคลาสแล้ว เรายังมี 'กิจกรรมนอกหลักสูตร' อีกมากมายเพื่อที่จะได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นของเราไปในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดหาให้
นอกเหนือจาก'ทักษะด้านการสื่อสาร' เรายังให่โอกาสอีกมากมายในการที่ทุกคนจะสามารถถ่ายทอดความคิดตนเองไปในแต่ละขั้นของระดับภาษา เช่น สุนทรพจน์ การโต้วาที โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้มาจากการเรียนรู้ดังกล่าวทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ และรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนในแต่ละวัน จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นและเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งนั่นทำให้'ทักษะทางด้านการสื่อสาร' ติดตัวเราไปตลอด
พวกเราอยากให้คุณเข้าใจ และรู้จักกับวัฒนธรรมที่แตกต่างที่ Nagoya International Academy และเมื่อคุณจบการศึกษาจากที่นี่แล้ว พวกเราหวังว่าคุณจะสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันได้ทั้งในประเทศและสังคมของญี่ปุ่น